Vincek autobusi
Vincek autobusi
MEĐUNARODNE LINIJE
• NAJAM VOZILA
• IZLETI
VINCEK AUTOBUSI
PRIJEVOZ PUTNIKA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

RENT-A-CAR OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI IZNAJMLJIVANJA VOZILA (RENT-A-CAR)

 

1. Uvodne odredbe

 

1.1. Pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Općih uvjeta ugovora o najmu vozila (dalje: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

a) „Najmodavac“ – društvo Vincek d.o.o. sa sjedištem u Završje Podbelsko 6, 42 242 Radovan, OIB: 96055453244 (dalje Vincek d.o.o.), email: prodaja@autobusi-vincek.com, telefon: +385 42 629 141

b) “Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba, koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje, osim ako je riječ o najmu sklopljenog putem trgovačkog zastupnika/agenta koji je u ime i za račun Vincek d.o.o. primio ispunjenje novčanog iznosa na ime najamnine za ugovoreno trajanje najma u kojem se najmoprimcem smatra Vozač/Vozač 1

c) “Vozač ili Vozač1“ – osoba koja preuzima  vozilo od Vincek-a

d) “Vozač 2,3 itd – osoba navedene na Ugovoru koje su uz Vozača ovlaštene upravljati vozilom (dalje:  Dodatni vozač/i)

e) “potrošač“ je fizička osoba korisnik najma koja sklapa ugovor o najmu ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

f) Najmoprimac, Vozač  i Dodatni vozač Vinceku su solidarno odgovorni za ispunjenje i poštivanje svih odredbi Uvjeta i Ugovora o najmu te se u daljnjem tekstu podrazumijevaju jednom riječju „Korisnik“, ukoliko iz Ugovora ili konteksta ne proizlazi drukčije.

g) „Neovlašteni korisnik/vozač – svaka osoba koja nije na Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila (osim osobe za koju pravna osoba u skladu s točkom 9.2..2. ovih Uvjeta dostavi podatak kao korisniku odnosno vozaču vozila), kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta, izrečena zabrana upravljanja vozilom i pravna sankcija.;

h) „Treća osoba“ – znači svaka fizička ili pravna osoba različita od Vincek-a i od Korisnika vozila koje je predmet najma (npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.);

i) „Početak najma“ – znači datum i vrijeme preuzimanja vozila u najam odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan preuzeti vozilo u najam;

j) „Završetak najma“ – znači datum i vrijem vraćanja vozila Vincek-u odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan vratiti vozilo Vincek-u;

k) „Mjesto preuzimanja i vraćanja/drop off“ – znači mjesto/poslovnicu Vincek-a na kojem Korisnik preuzima vozila na početku najma i vraća vozilo na završetku najma, odnosno mjesto na kojem je Korisnik obvezan vozilo preuzeti i vratiti;

l) „Vozilo“- znači vozilo navedeno na Ugovoru o najmu, koje se daje u najam;

m) „Ugovor o najmu“ – znači pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam (dalje Ugovor).

1.2. Ovi Uvjeti sadržavaju sve predugovorne obavijesti s kojima se potrošač i svaki drugi Korisnik mora upoznati prije sklapanja Ugovora o najmu

1.3. Korisnik rezerviranjem najma vozila od Vincek-a odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i pristaje na primjenu istih.

1.4. Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici Vincek-a primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe Ugovora o najmu. U slučaju nesuglasja odredbi pojedinog Ugovora o najmu i ovih uvjeta primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta.

 

2. Predmet ugovora

 

2.1. Vincek d.o.o. temeljem ugovora Najmoprimcu predaje na uporabu vozilo u stanju podobnom za ugovorenu uporabu, dok se Najmoprimac obvezuje za to plaćati najamninu, druge naknade i troškove, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, Uvjetima i cjenicima Vincek-a. Vrsta i marka vozila koje se daje u najam bit će navedena u ugovoru o najmu.

 

3. Uvjeti najma

 

3.1. Uvjet za sklapanja ugovora o najmu i korištenje vozila jest da Korisnik:

a) ima najmanje 18 godine starosti,

b) posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu za upravljanje odnosnom kategorijom vozila najmanje 1 godinu (tj. 365 dana od dana izdavanja);

 

3.2. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti Vincek-u izvornike važećih isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava gore navedene uvjete za upravljanje vozilom. Vincek će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.

 

3.3. Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu jamči da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je Vincek-u, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.

 

4. Rezervacije i sklapanje ugovora na daljinu

 

4.1. Kada želi rezervirati vozilo za najam, Korisnik se može obratiti Vincek-u kroz različite kanale (preko Vincek-ovog e-maila: prodaja@autobusi-vincek.com, telefona, web-a, putem posrednika, zastupnika/agenata i sl.).

"Rezervacija" za najam vozila je zapis u Vincek-ovoj evidenciji kojom Korisnik pod svojim imenom, prezimenom i ostalim podacima koji će tom prilikom biti zatraženi izražava želju i namjeru za najam određene klase vozila od Vincek-a određenog sata, dana i u određenom mjestu (vrijeme, datum i mjesto preuzimanja vozila) i za vraćanje vozila Vincek-u na određeno vrijeme, datum i mjesto (vrijeme, datum i mjesto vraćanja vozila). Vrijeme preuzimanja i vraćanja vozila iz rezervacije uvijek se izražava u lokalnom vremenu, tj. vremenu Vincek-a.

4.2. Vincek u pravilu prihvaća rezervacije samo za klasu/tip vozila, a ne za vozila pojedinih marki, modela, godina proizvodnje ili modela s određenim karakteristikama koje nisu zajedničke svim vozilima u klasi, pa stoga Vincek nije u obvezi isporučiti vozilo marke koju je Korisnik rezervirao.

4.3. Prilikom vršenja rezervacije na neki od načina iz stavka 1. ove točke Uvjeta, Korisniku će biti pružene odnosno dostupne informacije o osnovnoj cijeni najma s PDV-om po danu, kao i informacije o dodatnim uslugama, dodatnoj opremi i njihovim cijenama i o zaštitnim klauzulama iz točke 15 ovih Uvjeta, dok se dodatne naknade i troškovi obračunavaju sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu te primjenjivim važećim cjenicima Vincek-a.

4.4. Zaprimljenu će rezervaciju Vincek obraditi te istu može prihvatiti ili odbiti sukladno svojim uvjetima za takav najam, raspoloživosti vozila i sl, te o tome obavijestiti Korisnika putem dostupnog ili uspostavljenog kanala komunikacije.

4.5. U trenutku potvrđivanja rezervacije, navođenjem broja rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu sklopljen na vremenski rok i za klasu/tip vozila iz potvrđene rezervacije. Za izvršenu i potvrđenu rezervaciju preko zastupnika, posrednika ili putem web-a Korisnik će dobiti na svoj e-mail koji je dostavio, odnosno od zastupnika ili posrednika, potvrdu rezervacije odnosno voucher što se smatra potvrdom potrošaču o sklopljenom ugovoru u smislu Zakona o zaštiti potrošača, dok će potrošač koji je rezervaciju izvršio nekim drugim sredstvom daljinske komunikacije (e-mail, tel. i sl.) ugovor odnosno potvrdu o sklopljenom ugovoru dobiti prilikom početka korištenja najma. Svaki potrošač koji je izvršio rezervaciju putem sredstva daljinske komunikacije pojedinačni ugovor o najmu potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

4.6. Ugovor se smatra sklopljenim na određeno vrijeme koje će biti navedeno u potvrđenoj rezervaciji odnosno u Ugovoru o najmu.

4.7. Svaka strana snosi svoje troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u smislu ovoga članka.

 

5. Otkazivanje rezervacije i raskid ugovora

 

5.1. Ukoliko Potrošač ili Korisnik želi otkazati ili promijeniti rezervaciju (promjena klase vozila, početka najma,završetka najma, mjesta najma i sl.), mora o tome pravovremeno, čim je to moguće, a najmanje 24 sata prije početka najma, obavijestiti Vincek.

5.2. Da bi ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije iz prethodnog stavka, Potrošač ili Korisnik mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati VINCEK-u elektroničkom poštom na e-mail: prodaja@autobusi-vincek.com, ili poštom na adresu Vincek d.o.o. Varaždinska ulica, odvojak II. Br 2 , Hrvatska, ili telefonom odnosno drugim dostupnim kanalom komunikacije, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte i broj rezervacije, potvrde odnosno vouchera.

5.3. Ako Potrošač ili Korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma u odnosu na klasu vozila, početak ili završetak najma i mjesto, što mora biti potvrđeno od Vincek-a, Vincek pridržava pravo na promjenu cijene najma, prema važećim cijenama.

5.4. U slučaju da Potrošač ili Korisnik ne preuzme vozilo u najam na datum i u vrijeme početka najma, a da prethodno nije u skladu sa točkama 5.1. i 5.2. Uvjeta o tome obavijestio Vincek ili ako o razlozima kašnjenja pismeno ili telefonski ne obavijesti Vincek, rezervacija se protekom 3 sata od predviđenog početka najma smatra otkazanom. U tom slučaju Vincek zadržava pravo naplate osnovne cijene za odnosnu klasu vozila, sukladno ugovorenom trajanju najma.

5.5. Korisnik niti Potrošač ni u kojem slučaju nema pravo na raskid ugovora ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu u potpunosti ispunjen, tj. nakon što je usluga najma vozila izvršena i vozilo vraćeno;

5.6. U slučaju da Potrošač ili Korisnik ipak vozilo vrati prije ugovorenog završetka najma i protivno prethodnom stavku, Vincek ima pravo naplatiti najam do ugovorenog roka završetka najma, a ako vozilo koristi i nakon završetka najma, Vincek ima pravo naplatiti najam sve do vraćanja vozila Vincek-u, kao i dodatne naknade za kašnjenje s povratkom vozila.

 

6. Osnovna cijena najma, dodatne usluge, naknade i troškovi

 

6.1. Osnovna cijena najma vozila po danu u pravilu se odnosi samo na cijenu najma samog vozila, osim ako u cjeniku ili Ugovoru o najmu nije drukčije navedeno.

6.2. Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i cjenicima Vincek-a plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma.

6.3. Cijene najmova, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama Vincek-a, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa. Korisnik može kontaktirati Vincek o cijenama za iznajmljivanje vozila kroz različite kanale, uključujući telefonske linije, web stranice, putničke agente, zastupnike i posrednike, te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.

6.4. Korisnik je obvezan platiti Vincek-u osnovnu cijenu najma i dodatne usluge i opremu koje je koristio (npr. GPS, dječje sjedalice i sl.) kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu, ovim Uvjetima, zakonskim propisima, cjenicima i tarifama Vincek-a.

6.5. Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećim cjenicima i tarifama Vincek-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:

a) naknada za vozače mlađe od 21 godine;

b) naknadnu za promjenu lokacije preuzimanja/vraćanja vozila

c) gorivo i naknada za ulijevanje goriva, ako vozilo nije vraćeno s količinom goriva s kojom je preuzeto u najam;

d) naknada za kašnjenje s povratkom vozila,

f) naknada za preuzimanje, dostavu ili vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice ili za vrijeme neradnih dana, blagdana i spomendana propisanih Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ;

g) naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu), kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili popravka (uključujući pravne troškove);

h) ugovornu kaznu iz točke 15.2.

j) naknade za obradu i prijavu šteta

k) naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila;ljn) naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila;

l) naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva dodatno čišćenje ili osvježenje vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na, prolijevanja tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.;

lj) prometne i/ili parkirne naknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u svezi s uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.);

m) administrativne naknade navedene u ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu ili cjenicima i tarifama Vincek-a;

 

7. Uvjeti plaćanja

 

7.1. Korisnik se obvezuje da će Vincek-u po važećem cjeniku, odmah ili u roku koji odredi Vincek, platiti najamninu, troškove, naknade, ugovorne kazne i sve druge iznose koji nastanu ili mogu nastati i u svezi najma i uporabe vozila. Odgovornost Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača za plaćanje Vincek-u svih obveza iz ovih Uvjeta, Ugovora o najmu odnosno u svezi najma i uporabe vozila je solidarna.

7.2. Rezervacijom najma odnosno potpisom na Ugovor o najmu Korisnik, ovlašćuje Vincek da naplati sve iznose, naknade, troškove, ugovorne kazne, štete i dr. koji se plaćaju po ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu, cjenicima i tarifama Vincek-a terećenjem računa Korisnika.

7.3. Ako Korisnik ne plati bilo koji iznos iz ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu u roku za plaćanje koji će biti naznačen na računu, ili Ugovoru o najmu,  obavijesti ili drugom dokumentu, Vincek može, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga svoja prava naplatiti Korisniku sve dodatne troškove kao što je navedeno u nastavku:

a) zakonska zatezna kamata po stopi određenoj Hrvatskim propisima;

b) sve troškove koji su nastali za Vincek u svezi radnji poduzetih za naplatu potraživanja, bilo da ih je Vincek poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda;

 

8. Preuzimanje i vraćanje vozila

 

8.1. Vincek će vozilo isporučiti Korisniku, koji udovoljava uvjeta za najma, u dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom. Korisnik eventualne primjedbe u svezi stanja vozila mora dati odmah, prije odvoženja vozila iz mjesta preuzimanja.

8.2. Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima.

8.3. Korisnik se obvezuje vozilo vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima i opremom, u istom stanju u kojem ga je preuzeo, u mjestu, na dan i vrijeme određeno Ugovorom o najmu i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam.

8.4. Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice moguća je na zahtjev Korisnika, za što Vincek ima pravo naplatiti naknadu po svom važećem cjeniku. Ako se vozilo vraća izvan redovnog radnog vremena, Korisnik se mora ponašati u skladu s uputama za vraćanje izvan radnog vremena, u kojem slučaju će ostati u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto ne preuzme Vincek.

8.5. Dostava vozila Korisniku i preuzimanje vozila od Korisnika izvan poslovnice Vincek-a, ukoliko se dostava ili vraćanje vrši unutar grada gdje se nalazi poslovnica koja vozilo dostavlja odnosno preuzima naplaćuje se po važećem cjeniku Vincek-a. Dostava i preuzimanja izvan grada poslovnice, moguća je u slučaju da Korisnik prihvati posebnu ponudu koju će Vincek dati za takav slučaj.

 

9. Korištenje vozila

 

9.1. Korisnik se obvezuje:

a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo, ili ranije na zahtjev Vincek-a, a produženje ugovorenog trajanja najma, zatražiti od Vincek-a, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, u protivnom se smatra da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,

b) da vozilo neće preopteretiti, koristi za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za činjenje bilo kakvih nezakonitih djela;

c) da će vozilo koristi samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila;

d) da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,

e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika,

f) da neće pušiti niti dozvoliti pušenje u vozilu;

g) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zakočiti, zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, uz aktivaciju svih sigurnosnih sustava ako ih vozilo ima.

h) da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa,

i) brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i dr.;

j) da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

k) da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,

l) da u vozilu neće prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog

navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila;

m) da vozilo neće voziti izvan granica EU, osim ako je to prethodno najavio Vincek-u prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što Vincek može naplatiti dodatnu naknadu sukladno svom cjeniku (prekogranična naknada). U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalna ograničenja korištenja vozila sve zaštitne klauzule za Korisnika iz točke 14. i 15 ovih. Uvjeta prestaju važiti.

n) da neće niti je ovlašten preuzimati nikakve obveze u ime Vincek-a u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona.

9.2. Najmoprimac pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost Vincek-a, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim Uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

 

10. Obveze Korisnika

 

10.1. Korisnik se obvezuje tijekom najma da:

a) će primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju dobrog domaćina/gospodarstvenika prilikom vožnje i parkiranja vozila;

b) će vodu u hladnjaku vozila i bateriji održavati na propisanoj razini;

c) će ulje u vozilu održavati na propisanoj razini;

d) će koristi samo vrstu goriva specificiranu za odnosno vozilo;

e) će tlak u gumama održavati na njihovom pravilnoj razini;

f) neće mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže ;

g) ako žaruljica signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, Korisnik će zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti Vincek;

h) će osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora o najmu i ovih Uvjeta.

 

11. Prometni prekršaji

 

11.1. Za sve kazne i naknade koje se odnose na promet i/ili parkiranje Najmoprimac, vozač i, dodatni vozači odgovaraju Vincek-u solidarno. Vincek može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, poslati Najmoprimcu i/ili vozaču ili dodatnom vozaču kopiju takve obavijesti čim je to moguće i pružiti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti, kazne odnosno naknade na vozača, dodatnog vozača odnosno Najmoprimca.

11.2. Vincek ima pravo naplatiti vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu administrativnu naknadu od 200 kn+PDV (ako korisnik nije Hrvatski državljanin naknada se preračunava u EUR ili valutu zemlje Korisnika po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja terećenja/računa Korisniku) za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu, vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu vezanim uz prometne i/ili parkirne prekršaje i naknade.

11.3. U slučaju da Vincek bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, Vincek će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove.

 

12. Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa/nestanak vozila i gubitak dokumentacije

 

12.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora zaustaviti vozilo bez odgađanja, odmah obavijestiti Vincek i policiju o nastalom slučaju i zatražiti zapisnik o nastalom događaju, popuniti izvješće o događaju/ šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

12.2. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja Vincek-a, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada isključivo i samostalno Vincek-u.

12.3. Osobito u slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, sudara sa životinjom, požara ili zapaljenja vozila ili eksplozije vozila, Korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

12.4. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.

12.5. Vincek će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje Vincek-a, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Vincek i bit će priznat od strane Vincek-a ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi.

12.6. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Vincek neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

12.7. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Vincek-a, u protivnom nadoknada neće biti moguća.

12.8. Vincek ne odgovara za štete koje mogu nastati korisniku ili putnicima u vozilu ili trećim osobama i njihovoj imovini.

 

13. Odgovornost Korisnika za štetu

 

13.1. Korisnik je VINCEK-u obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi vozila i štete koje nastanu u svezi uporabe vozila, što se odnosi ali se ne ograničava na:

a) bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme;

b) svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za VINCEK, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.;

c) svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma odnosno uporabe vozila.

13.2. Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

a) nepoštivanja ovih Uvjeta (posebice točke 9 i 10), Ugovora o najmu i važećih propisa,

b) ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila;

c) nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal,sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,

d) ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač.

13.3. Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa.

 

14. Osiguranje od odgovornosti prema trećima

 

14.1. VINCEK-ova vozila su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje uporabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme najma.

14.2. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu ovih Uvjeta, Ugovora o najmu, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati VINCEK-u sve izdatke s tim u svezi, ako VINCEK bude obvezan na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.

 

15. Odgovornost za vraćanje vozila i zaštitne odredbe/klauzule

 

15.1. Korisnik se obvezuje vratiti Vozilo neoštećeno, u istom stanju u kojem ga je uzeo u najam, sukladno ostalim odredbama ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

15.2. Ukoliko Korisnik Vozilo ne vrati sukladno prethodnoj točki, neoštećeno i u stanju u kojem ga je preuzeo, obvezan je VINCEK-u platiti ugovornu kaznu (penal) ovisno o kategoriji/klasi vozila i vrsti oštećenja, prema važećem cjeniku VINCEK-a.

15.3. Osim ugovorne kazne, Korisnik je obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi s vozilom, sukladno točki 13.1. ovih Uvjeta i sukladno Ugovoru o najmu.

15.4. Odgovornost Korisnika iz točke 15.2 i iz točke 13.1.a) ovih Uvjeta (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti ugovaranjem zaštitnih odredbi/klauzula, što mora biti navedeno na Ugovoru, i plaćanjem u roku iz točke 7.3. ovih Uvjeta, dnevnog dodatka/naknada za ugovorene zaštitne klauzule iz točke 15.5. Uvjeta prema važećem cjeniku VINCEK-a.

 

16. Pritužbe Korisnika

 

17.1. Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti Vincek-u poštom ili elektroničkom poštom na:

Vincek d.o.o. Varaždinska ulica, odvojak II. Br 2, Jalkovec, e-mail: prodaja@autobusi-vincek.com

17.2. VINCEK će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka VINCEK-a u svezi prigovora je konačna.

 

18. Osobni podaci

 

18.1. Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje VINCEK-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti.

18.2. VINCEK će osobne podatke koristiti u svrhu realizacije tražene usluge, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju, i rješavanje eventualnih sporova. Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u tu svrhu, kao i da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja, zatim u svrhu marketinških akcija VINCEK-a, kao i agencijama/uredima za naplatu potraživanja.

 

19. Gubitak osobne imovine

 

19.1. VINCEK neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema VINCEK-u za takve gubitke ili štete.

 

20. Otkaz ugovora o najmu

 

20.1. VINCEK ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava VINCEK-a prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

 

21. Nadležnost suda i mjerodavno pravo

 

21.1. VINCEK-u je cilj sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Ugovorom o najmu podliježu isključivoj nadležnost hrvatskih sudova i to prema registriranom sjedištu VINCEK-a.

21.2. Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima ili Ugovorom o najmu primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

22. Završne odredbe

 

22.1. Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane VINCEK-a, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici VINCEK-a, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.

22.2. VINCEK mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

 

 

U primjeni od 01.04.2018. godine.

 

DIREKTOR

Krešimir Čumbrek, v.r.

 

 

 

VINCEK d.o.o.


Poduzeće za prijevoz putnika


SJEDIŠTE

Vincek d.o.o.

Varaždinska ulica, odvojak II br.2, Jalkovec

HR-42000 Varaždin


Tel. +385 (0)42 629 141
Fax. +385 (0)42 629 148
 

ODJEL PRODAJE:
e-mail: prodaja@autobusi-vincek.com


ODJEL RAČUNOVODSTVA:
e-mail: racunovodstvo@autobusi-vincek.com

 

ODJEL LJUDSKIH POTENCIJALA:
e-mail: hr@autobusi-vincek.com


OIB: 96055453244
MBS: 03680827
e-mail: info@autobusi-vincek.com

Kontaktirajte nas...

* obavezna poljaIZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Svi podaci koje unosite u okviru kontakt forme, pa tako i Vaši osobni podaci koje ste unjeli, po završetku postupka slanja poruke/upita biti će spremljeni u našem sustavu isključivo i samo unutar e-mail poruke koju će nam web stranica proslijediti. Izjavljujemo da navedeni podaci neće biti objavljivani niti prosljeđivani trećim stranama. U skladu s Općom uredbom o zaštit podataka tražimo Vašu privolu da navedene podatke smijemo zadržati pohranjene u našem sustavu u obliku elektroničke pošte.

Razumijem sadržaj ove izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka te dajem privolu da se traženi osobni podaci pohrane u sustavu prijevozničkog poduzeća Vincek u obliku elektroničke pošte


Ove web stranice koriste kolačiće u svrhu analitike posjećenosti i skrivanja ove trake s informacijama o kolačićima. Prikupljeni podaci ni na koji način ne kompromitiraju Vašu privatnost i ne služe svrsi praćenja Vaših Internet aktivnosti. Potražite više informacija o kolačićima i Vašoj privatnosti ovdje: KOLAČIĆI I PRIVATNOST. Kolačići se neće koristiti bez Vašeg pristanka. Međutim na Vaše se računalo, neovisno o Vašoj suglasnosti, mogu smjestiti nužni kolačići koje postavlja poslužitelj ovih web stranica u svrhu povećanja sigurnosti i brzine učitavanja stranica, a koji ne kompromitiraju Vašu privatnost i na čije postavljanje mi nemamo utjecaja. Pritiskom na gumb PRIHVAĆAM KOLAČIĆE potvrđujete da ste upoznati s kolačićima i da prihvaćate njihovo smještanje na Vaše računalo.

PRIHVAĆAM KOLAČIĆE